Mighty Mealz Menu

Veg

Kadhai Paneer   Rs. 180

Shahi Paneer   Rs. 180

Mighty Tandoori   Rs. 200

2 Paneer tikka + 2 hara bhara kebab +2 aloo gol matol